انواع ازدواج های پیشنهادی برای مردان:

 ازدواج مسلم: ازدواج اول که حق مسلم هر مردی است.


 ازدواح مفرح: مردی که از یکنواختی زندگی با همسر اولش خسته شده است، برای تفریح زن دیگری بگیرد.


 ازدواج موجه: چرا مردی که زن اولش بچه دار نمی شود یا بیماری دارد، به بهانه های واهی مثل مردانگی و انسانیت و تن دادن به قسمت و صبر در امتحان الهی، به پای او بماند؟

موجه است که در این هنگام هرچه زودتر برای ازدواج بعدی اش اقدام کند.


 ازدواج متمم: مرد ببیند چه صفات زنانه ای را دوست داشته که زن اولش ندارد. بعد زنی بگیرد که آن صفت ها را داشته باشد.


 ازدواج مثلث: مرد تقوی پیشه کرده و به سه زن قناعت نماید.


 ازدواج مربع: مرد تمام چهار زنی را که شرع به او اجازه می دهد بگیرد.


 ازدواج ملون: مرد چهار زن بگیرد: سفید پوست، سرخ پوست، سیاه پوست و زرد پوست.


 ازدواج منظم: مرد هر شش ماه یک بار زن بگیرد.


 ازدواج میسر: مرد هر زنی را که برایش میسر است بگیرد.


 ازدواج مشبک: مرد یک شبکه هرمی ازدواج راه بیندازد.

به این معنی که هر زنی گرفت، آن زن، چهار زن دیگر را هم به او معرفی کند و او همه آنها را بگیرد.


 ازدواج مکرر: مرد آن قدر زن بگیرد تا جانش از فلان جایش در برود

www.taknaz.ir انواع ازدواج های پیشنهادی برای آقایان (طنز)
/ 1 نظر / 19 بازدید
لارا

باحاله